FAQ: szkolenia mechaników
ozdobnik

FAQ

FAQ

 

Jak wznowić licencje mechanika?

Wznawianie ważności licencji (wydanej zgodnie z Part 66) może mieć miejsce w sytuacji gdy licencja została wcześniej zawieszona lub utraciła ważność po upływie 5 lat od dnia jej wydania, zmiany (tylko o nową kategorię/podkategorię) lub od dnia ostatniego przedłużenia ważności.

Wznowienia ważności licencji dokonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, na wniosek zainteresowanego. W celu wznowienia ważności licencji, wnioskujący wypełnia wniosek EASA Form 19.

W przypadku wznawiania ważności licencji możliwe jest tylko i wyłącznie wydanie jej z wpisem tych samych uprawnień jakie miał wnioskujący w ostatniej wersji licencji.

Wznowienie ważności licencji utraconej przed wejściem przepisów EASA Part-66 (tj.:1 maja 2004 r.) możliwe jest w drodze egzaminu na właściwy poziom wiedzy teoretycznej ze wszystkich, związanych z daną kategorią licencji, modułów tematycznych wiedzy techniczno-lotniczej zgodnie z Dodatkiem I do Part 66 oraz odbycia odpowiedniej praktyki w zależności o która kategorie lub podkategorię kandydat się stara.

Co trzeba spełnić by przedłużyć ważność licencji mechanika?

Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego traci ważność pięć lat po jej ostatnim wydaniu lub zmianie, chyba że posiadacz przedłoży swoją licencję na obsługę techniczną statku powietrznego właściwemu urzędowi, który ją wydał, w celu sprawdzenia, że informacje zawarte w licencji są takie same, jak zawarte w aktach ULC i przedłuża na kolejne 5 lat.

ULC nie będzie przeprowadzał dochodzeń w celu upewnienia się, że posiadacz licencji ma aktualną praktykę obsługową (6 miesięcy na danym typie SP w ciągu 24 miesięcy), ponieważ zapewnienie ważności upoważnień do obsługi, wydawanych zgodnie z Częścią 145 jest sprawą organizacji obsługowej zatwierdzonej zgodnie z Częścią 145.

Jak uznać uprawnienia i doświadczenia zdobyte w lotnictwie państwowym?

Doświadczenie, (praktykę) w obsłudze technicznej statku powietrznego uzyskane poza środowiskiem obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego (w lotnictwie wojskowym, straży granicznej, policji itp. lub w zakładach produkujących statki powietrzne) może zostać uznana po odbyciu dodatkowej 6 miesięcznej praktyki w obsłudze technicznej cywilnych statków powietrznych dla kategorii A lub 12 miesięcznej dla kategorii B1 i B2 w celu zapewnienia rozumienia środowiska obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego.

W celu uznania wymaganej, praktyki, co najmniej 50% tej praktyki powinno być odbyte w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy przed datą złożenia wniosku o uzyskanie licencji. Pozostała część praktyki może być odbyta w dowolnym czasie w ciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję.

Czy mając wpisaną rodzinę lub grupę statków powietrznych można obsługiwać inne?

Organizacja obsługowa Part-145 lub Part-M/F może wydać posiadaczowi licencji kategorii B1, B2 i C, upoważnienie do poświadczania obsługi tylko wówczas, gdy ma on wpisane do licencji odpowiednie uprawnienie na typ SP, a gdy posiada on wpisaną rodzinę lub grupę SP a stara się o nowy typ SP to musi ukończyć odpowiednie szkolenia i/lub zdać egzaminy.

Jest to możliwe po:

Czy mając ukończone technikum lub uczelnie muszę zdawać wszystkie moduły?

Zgodnie z 66.A.25(b) oraz 66.B.400 i 66.B.405 istnieje możliwość uznania, w indywidualnym trybie, teoretycznej wiedzy techniczno-lotniczej uzyskanej przez wnioskującego w przeszłości, w zamian za wymagane egzaminy z modułów ujętych w Załączniku 1 do Part-66. Uznawanie wiedzy odbywa się na podstawie zatwierdzonego Raportu Uznania Wiedzy. Uznania wiedzy w zamian za egzaminy zgodnie z poniższą procedurą może dokonać tylko upoważniony Inspektor LPL-3, prowadzący daną sprawę w imieniu polskiego Nadzoru Lotniczego.

UWAGA: W każdym przypadku uznanie wiedzy w zamian za egzamin z danego modułu, dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy istnieje możliwość porównania treści nauczania danego przedmiotu szkolnego lub akademickiego z sylabusem danego modułu z Dodatku I do Part-66. Dotyczy to zwłaszcza przypadków szczególnych, nie ujętych w Raporcie Uznania Wiedzy.

Zwolnienia od egzaminów standardowych z poszczególnych modułów mogą dotyczyć posiadaczy dyplomów z zakresu nauk ścisłych [mgr inż.] lub dyplomów technicznych [inż.] wydanych przez wyższą uczelnię państwową, a w odniesieniu do kategorii A; B1 i B2 - absolwentów 4-letnich techników lotniczych kształcących w zawodach technik-mechanik oraz technik-awionik. Dopuszcza się również uznawanie poszczególnych modułów podstawowych od 1 do 6, na podstawie dyplomów inżynierskich i dyplomów z techników nielotniczych (elektronicznych, mechanicznych).

Do czego uprawnia mnie licencja kategorii A?

Licencja Part-66 kategorii A uprawnia do wykonywania i poświadczania zadań obsługowych na konkretnym typie statku powietrznego, określonych w upoważnieniu do poświadczania obsługi (wydanym przez organizację obsługową), w następującym zakresie:

UWAGA: Posiadacz licencji kategorii A może poświadczać tylko czynności wykonywane osobiście w organizacji obsługowej Part-145.

Czy odbywając praktykę w organizacji obsługowej można wykonywać obsługę?

W trakcie odbywania praktyki w organizacji obsługowej praktykant może wykonywać obsługę techniczną na statku powietrznym lub podzespole pod bezpośrednim nadzorem mechanika lotniczego posiadającego licencję Part 66 kategorii B. Praktykant nie może poświadczać wykonanej obsługi, w związku z tym nie posiada upoważnienia od organizacji.

Gdzie można odbyć praktykę niezbędną do uzyskania licencji?

Od wnioskującego o wydanie licencji, wymaga się udowodnienia (potwierdzenia) od 1 roku do 5 lat dla każdej kategorii i podkategorii licencji okresów praktyki w obsłudze technicznej statku powietrznego pozostającego w eksploatacji, a więc w certyfikowanych organizacjach obsługowych wg przepisów Part 145 lub part M/F.

Niezależnie od okresów wymaganego doświadczenia, minimum 1 rok doświadczenia obsługowego powinien dotyczyć statku powietrznego typowego dla kategorii/podkategorii licencji o jaką wnioskodawca występuje. Minimum 6 miesięcy tej praktyki musi odbyć się w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Pozostały wymagany czas może być zaliczony z ostatnich 7 lat pracy w lotnictwie, przed datą złożenia wniosku.

Czy mechanik posiadający kategorie B2 może przeprowadzać naprawę awioniki?

Licencja Part-66 wydana w kategorii B2 uprawnia po wydaniu przez Organizację Obsługową uprawnioną do naprawy awioniki stosownego upoważnienia do wykonywania i poświadczania obsługi planowej i nieplanowej statków powietrznych w zakresie wyposażenia elektrycznego i awioniki bez ograniczania rodzaju wykonywanych i poświadczanych zadań.

Have questions?

Feel free to contact us, we’ll be happy to help you.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

phone. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

Subscribe to our newsletter.